lørdag den 5. januar 2013

Paria-konservatisme #4: Nytårstale
Kære Danmark. Kære danskere.

Vi er en minoritet.

Geografisk er Danmark en lille, uanselig plet i nordeuropa - og europa selv er endog et forholdsvist småt kontinent, globalt set. Det danske sprog, vor moders stemme, tales kun af os danskere og så de få ekcentrikere, der vælger at studere sproget på de udenlandske universiteter, fordi de enten har danske aner, eller ønsker at kunne læse Kierkegaard på originalsproget. Af verdens mere end otte milliarder mennesker er det kun en uanseelig mængde, der overhovedet ved at vores lille land eksisterer - og af denne mængde er det kun få, der ikke med god samvittighed kan tillade sig at være fuldstændig ligeglade.

For de fleste af dem, der trods alt kender til vores eksistens, vil Danmark nemlig altid være én og kun én ting: Hovedstaden i Sverige.

Som danskere lever vi i en stor og ubegribelig verden. En verden, der af uransagelige årsager ikke fungerer præcis ligesom Danmark fungerer. Vi lever i en verden, som er fyldt med mennesker, der underligt nok ikke tænker præcis som vi danskere tænker. Alligevel vil Danmark og det danske folk altid være vores målestok for, hvad der er normalt - hvad det er normalt at mene og hvordan det er normalt at opføre sig - af den ene simple årsag, at det er her, i dette land, blandt dette folk vi har vores rødder. Vi tænker på dansk og vi drømmer på dansk, fordi dette nu engang er den mest naturlige måde at tænke- og at drømme på. Dvs. at det er det naturlige for os.

Vi danskere besidder nemlig en stor sans for, hvad der er normalt og hvad der ikke er. Og denne stærke sans for det normale og det almindelige kommer netop af, at vi lever i et lille land og taler et lidet udbredt, svært og underligt klingende sprog. Som dansker er det nemlig umuligt at ignorere det indiskutable faktum, at størstedelen af den omkringliggende verden nu engang ikke er dansk. At størstedelen af verden ikke tænker, taler og drømmer som vi gør - og at den aldrig vil komme til det.

Vi danskere er nemlig født til det tvetydige og ofte svært håndterbare privilegium, at det i vid udstrækning er umuligt for os at ignorere vores egen sjældenhed. Overalt, hvor end vi ser og går, er vi konfronterede med det førnævnte faktum, at vi er en undtagelse og en afvigelse i en verden, der er så meget større end vi selv er. En verden, der ville rulle videre som om intet var hændt, hvis Danmark skulle forsvinde fra landkortet i morgen.

Jo, vi ville måske få en forside på New York Times, og et længere indslag på al-Jazeera - Kina eller Indien ville næppe bemærke det - hvis Danmark en morgen var forsvundet sporløst. Historien om det lille land, der pludselig blev væk, ville selvfølgelig ikke slippe fuldstændig forbi mainstream-medierne. Nej, de ville nok godt kunne tale om den sag i op til en hel uge - men så ville klodens medieforbruger næppe synes, at historien var mere interessant end som så. Nej, verden som helhed ville meget hurtigt vende tilbage til den daglige trummerum og fortsætte som om at intet var hændt. Kun ganske få mennesker ville nemlig bemærke en egentlig forskel i deres dagligdag, nu hvor Danmark var fortid. Hvis Danmark forsvandt som dug for solen ville verden rulle videre som om intet var sket - fordi der for verden, i det store perspektiv, netop ville være sket - intet.Vort lands- og vor kulturs globale uanseelighed betyder, at meget af det som vi danskere per instinkt finder så normalt, som vi selv finder så indlysende og som vi selv finder så attråværdigt på alle måder er undtagelser og anomaliteter i det store perspektiv. Dvs. at vores nationale karaktertræk i høj grad kan virke underlige og ekcentriske - netop fordi at Danmarks særegenheder for det meste ikke er noget, som det globale samfund behøver at forholde sig til overhovedet. For størstedelen af verdens befolkning vil det kort og godt være aldeles pointeløst at overveje, hvordan et særligt dansk perspektiv på tingenes tilstand måtte tage sig ud. For det særligt danske perspektiv betyder jo ikke noget.

De danske normer er med andre ord - ud fra alle objektive parametre - ikke synderligt vigtige. De er ikke toneangivende. De er ikke synderligt afgørende for noget som helst i den globale målestok... For andre end os selv.

Men vi er netop undtagelsen. For os danskere forholder det sig jo fuldstændig omvendt. Vi er det eneste folk, den eneste kultur i hele verden, for hvem det ikke er i bedste fald frivilligt, i værste fald ligegyldigt at forholde sig til de danske normer, det danske sprog, vores særegne tænkemåde og vores særegne begreb om, hvad der er normalt. Vi bærer nemlig denne normalitet med os hvor end vi går. Den lever i vores indre: I vores sprog, i vores tanker - og i vores drømme.

For os selv vil vi altid være de normale.

Hvor andre vigtigere kulturer, andre større folkefærd altså må betragte os danskere og vores normer som en lille kuriøsitet, et mærkværdigt blip på den globale radar - som et folk der måske nok er lidt sjovt og lidt underligt, men ikke noget videre at bide mærke i - da ser verden nemlig noget anderledes ud her fra vort nordeuropæiske udsigtspunkt. Vi ser nemlig verden som én gigantisk anomalitet, og må således prise os lykkelige over, at være født blandt de få - de ca. 5,5 millioner normale mennesker, i det uoverskuelige hav af godt syv milliarder, 995 millioner særlinge og udskud.

For hvem er de egentlig, de andre?

Mennesker, der ikke forstår at man altid bør vente til der bliver grønt lys før man krydser et fodgængerfelt, selvom klokken er to om natten, det er tirsdag og en bil ikke ville være til at opdrive i flere kilometers omkreds. Mennesker, der ikke kan se logikken i at betale skat af éns SU, kontanthjælp, eller hvilken ydelse, som man nu får udbetalt af staten - fordi vi alle er forpligtede til at give lidt tilbage til fællesskabet. Mennesker, der ikke forstår, at grænseløs tiltro til autoriteter og reglementer og uskrevne normer - hvor tåbelig de så end umiddelbart kan virke - er det eneste, der holder et samfund sammen og forhindrer det totale anarki.

Hvordan skulle vi nogensinde kunne betragte den slags barbari som normalt?

Nej, vores normalitet - den er anderledes end de andres. Hvor anderledes er selvfølgelig et gradsspørgsmål, men alligevel er der vel ingen af os, der for alvor er i tvivl: I denne ekstraordinære fornemmelse for det fuldstændig almindelige ligger vores nationale karakter, den såkaldte 'danskhed' gemt. I vort sprogs spraglede palet af monotone mellemtoner, i vor stolte velfærdsstat, og det fantasifulde lighedstegn imellem fællesskab, tårnhøje skatter og offentligt bureaukrati, i vores selvudslettende ironi - dette er alt sammen den slumrende Holger Danskes drøm. Dette er normaliteten, som hele resten af verden ville ønske som sin egen - om blot hele resten af verden var velsignet med det rette mål af manglende fantasi.Det er i hvert fald det altdominerende indtryk, hvis vi for en kort stund kaster et blik på den åndløse parade af mennesker - de såkaldte 'politikere' -, som størstedelen af os har valgt som vores-, det danske folks officielle repræsentanter og talerør: For hvornår har man sidst hørt sproget synge i munden på en folkevalgt? De foretrækker tilsyneladende at formulere sig uden skygge af sjæl eller overbevisning. De har tilsyneladende ikke fantasi til andet, end nok en variation over den samme gamle smøre-, den ufatteligt kedelige, uendeligt utroværdige og åbenlyst halvhjertede lovprisning af vort dysfunktionelle system og dets stadig mere tvivlsomme goder.

Mest af alt minder de om dårlige skuespillere - den slags, som man finder i gamle B-film, der knap nok kan overbevise tilskueren om, at de overhovedet er virkelige mennesker.

Men er politikerne da overhovedet normale mennesker? Kunne der ikke være tale om en anden art? Måske en særlig raffineret evolution af det slimede kryb uden rygrad? Disse underlige, sært frastødende dyr, der i alt pinlighed postulerer, at de taler for den almindelige dansker - skulle de nu være almindelige mennesker?

Kære Danmark. Kære danskere. Vi kender alle den normale politiker - skulle han eller hun virkelig være én af os? Repræsenterer den almindelige politiker virkelig normen i det danske samfund, den danske kultur - repræsenterer den normale politiker vores drøm om Danmark?

Få danskere ville ærligt kunne svare et helhjertet ja. Få mennesker ville med hånden på hjertet kunne sige: 'Politikere er normale som vi er normale - som jeg er normal'. Og de ganske få som måtte besvare spørgsmålet bekræftende - monstro om de ikke netop selv er politikere? Men disse hule facader, disse tomme kulisser, disse såkaldte 'politiker-mennesker'... de er jo vores folkevalgte. Det er dem, som vi danskere har valgt som vores repræsentanter, de er vores stemme i det politiske system, de er røsten der taler vores sag.

Det burde de i hvert fald være... Men er de rent faktisk det? Er de virkelig børn af det almindelige danske samfund? De siger at de repræsentere Danmark og danskerne, disse 'politikere' - men ved de overhovedet hvad Danmark er? Ved de hvem danskerne er? Kender de den danske normalitet?

Her vil nogle måske sige: 'Jamen sådan er politikere jo nu engang. I politikerkredse er det normen ikke at have en sjæl... Det kan vi almindelige mennesker bare ikke gøre noget ved'. Ja, sådan er vi nok mange der mener: At man må sælge sin sjæl, hvis man vil være noget ved musikken i det politiske system - det synes at være den almene opfattelse. Men skal det være sådan? Skulle det nu være normalt?

Sådan er det selvfølgelig over hele verden. Men siden hvornår er verdens normalitet blevet andet end barbari for os danskere? Tør vi ikke længere tro på, at vi faktisk kan skille os ud fra det anomale, perverterede, ikke-danske verdenssamfund? Tør vi ikke længere tro på, at politikere kan være andet end sjælløse droner? Tør vi ikke længere tro på os selv, og vores egen normalitet, hvor latterlig, ekcentrisk og overflødig den end kan fremstå overfor de andre - de unormale? Er dette ikke den eneste tænkelige grund til, at vi som folk overlagt vælger at lade den nuværende uduelige forsamling af anomale kryb styre vores tidligere så normale land.

Nu kunne man måske indvende, at 'jo - godt nok står det slemt til, men nogle politikere er trods alt bedre end andre. Godt nok er de alle forfærdelige - men nogle er trods alt mindre forfærdelige end andre.' Og hvem ved: Måske findes de faktisk også, disse mindre onder. Dette ændrer dog ikke ved, at kun de mest verdensfjerne danskere - evt. politikerne selv - nogensinde ville vove påstanden, at majoriteten af politikerne retmæssigt kan kalde sig ærlige, dydige, intelligente eller andet, der på den ene eller anden måde adskiller mennesker fra åndløse automata. Nej, politikere er i reglen døde indeni - og dette gælder især for dem, som majoriteten af os danskere stemmer på.

Vidner dette ikke om at størstedelen af danskerne har mistet troen på den almindelighed, som vi i hjertet holder så ualmindeligt meget af? I dag synes vi nemlig snarere at tænke: 'I forhold til den store verden er vi ikke normale, så det er fjollet hvis Danmark politisk skulle opføre sig som om at det var tilfældet' - også selvom vi danskere nu engang har en rodfæstet, dyb og irrationel tro på, at vi alligevel har 'regnet den bedre ud' end alle andre - at vi ved hvad der i virkeligheden er normalt.

I den gennemsnitlige folketingspolitiker synes vi at se et utvetydig bevis på, at størstedelen af os danskere ikke længere tror på, at vi selv, vores kultur, vores land er det normale - at Danmark er den sande sunde standard, som resten af verden burde rette sig efter, hvis den da ikke var for underlig og perverteret til at forstå vores fortræffelighed. I stedet tror vi nu på at indrette os, at assimilerer vores særegenhed og ekcentricitet i en større-, en global normalitet, symboliseret ved det gennemsnitlig rygradsløse kryb af en politiker, der om noget repræsenterer den moderne verdens normer: Drøm ikke om en normal verden, arbejd aktivt for at det nuværende bliver værre og skyd altid skylden for enhver fejltagelse på de andre. Arbejd utrætteligt på, at du selv fremstår så godt som muligt, og benægt enhver fejl som du begår som propaganda fra de andres side.

Kort fortalt: Drøm ikke på dansk, tal ikke dansk og tænk ikke dansk - for i det globale perspektiv eksisterer det såkaldte 'Danmark' knap og nap. Det såkaldte 'Danmark' er en støvet feberfantasi, et nationalistisk levn fra fortiden, en død Gud, et intet. Skal Danmark altså være noget i politisk forstand, bør vi i højere grad være som alle andre. Vi danskere bør være noget andet end os selv.

Vi er en minoritet. Men de danske politikere vidner om, at vi i stadigt højere grad ønsker at være som alle andre, som den globale majoritet. Derfor stemmer vi på dem, der i størst grad er som alle andre - eller i hvert fald er gode til at overbevise os om, at det er tilfældet, selvom de på stort set alle punkter er unormale i et hjemligt dansk perspektiv. Netop dette synes nemlig på godt og ondt at være den nye normalitet: At være en minoritet - men at opføre sig som om man er en majoritet. Ikke som om man burde være det - men som om man er det.

Vi er normale fordi de andre også er normale sammen med os. Og det normale er, at det er de andres skyld, når der er noget der går galt - også selvom de andre altid prøver at give os skylden. Men de skyder kun skylden på os fordi de er unormale. De indrømmer jo ikke at vi - de normale - netop står for det normale. At vi står for det gode, det sande og det rigtige...

Dette er globaliseringens logik. Men skulle den virkelig være vores?Kære Danmark. Kære dansker. Vi er netop gået ind i et nyt år. Der står 2013 på kalenderbladet - det første år siden 1987 hvor alle individuelle tal - 2, 0, 1 og 3 - er forskellige fra hinanden. Alligevel er er 2013 ét år - endnu et. Et år med godt og et år med ondt, et år med klogt og et år med dumt, et år med død og et år med liv - et år som alle andre. På sin helt egen måde, naturligvis.

Mine nytårsønsker for Danmark og dig, kære dansker, i dette nye år er beskedne: Ingen højtragende krav om, at du og Danmark bør være anderledes end I er, ingen håb om at I må gøre en 'ekstra indsats', eller 'give den en ekstra skalle' - men heller ingen beroligende klap på skulderen, og ingen forsikringer om, at du og Danmark gør det godt nok, er på rette kurs, eller andet politisk klingende nonsens. Nej, jeg har blot et enkelt, simpelt, ydmygt lille ønske, som jeg inderligt håber at du og Danmark vil tage alvorligt, og bringe med jer ind i det nye år: At I begge må tænke over, hvad der for alvor betyder noget for jer.

Betyder det noget at være ligesom alle andre, eller betyder det mere at være sig selv? Og hvornår er man mest normal? Når man er som sig selv, eller som alle andre? Og hvad ønsker I som det normale? Ønsker I selv at være hvad I er - eller ønsker I at være hvad I ikke er?

Jeg ønsker at du og Danmark må overveje, hvad I selv ønsker - hvad I tænker og hvad I drømmer. Intet andet.

Jeg ønsker jer et godt nytår!

GUD BEVARE SATAN.

...jeg mener STATEN.

...jeg mener DANMARK.

Med venlig hilsen
Jakob-Jeshurun
[Talende på vegne af hendes majestæt Dronning Magrethe IIs sjæl]  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar